Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2013

xperfectlylonely
'Dużo spaliśmy, dużo marzyliśmy, leżeliśmy blisko siebie, przytuleni, opowiedzieliśmy sobie swoje życie...'

August 14 2013

7759 2e78
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapaleflesh paleflesh
xperfectlylonely
Powinieneś wiedzieć jak bardzo ją zraniłeś skoro Cię ignoruje
xperfectlylonely
8155 1f12
xperfectlylonely
8134 e485 500
xperfectlylonely
8132 3231

May 27 2013

xperfectlylonely
...Nie, to niemożliwe; niepodobna dać komuś żywego pojęcia o jakiejkolwiek epoce swojego istnienia, o tym, co stanowi jej prawdę, jej znaczenie, jej subtelną i przejmującą treść. To niemożliwe. Żyjemy tak, jak śnimy - samotni...
Reposted bypolinkowo polinkowo
xperfectlylonely
0756 74b1 500
Reposted bysablemargueritejawn-palaceMezame
xperfectlylonely
9777 1b9a
Reposted fromreveur reveur viafuckingwonderful fuckingwonderful

May 19 2013

xperfectlylonely
1665 a345 500
Reposted byargvselen34jv6

May 18 2013

xperfectlylonely
0398 512f
xperfectlylonely
0397 68ce

May 14 2013

xperfectlylonely
6008 6912

May 13 2013

xperfectlylonely
5123 1d15
Reposted byIssin Issin
xperfectlylonely
4958 2018

May 12 2013

xperfectlylonely
tajemnica polega na tym,że nie ma żadnej tajemnicy
Reposted byNieszkodliwa Nieszkodliwa

May 11 2013

xperfectlylonely
5971 a87a

May 09 2013

xperfectlylonely
Jeśli będę musiał się odwrócić i to co czuje zniszczyć
Nie móc o tym mówić
Jeśli będę musiał poczuć tak, musisz zrozumieć to 
Będzie koniec nas, koniec!
Reposted bythelittleprincemakemelaughNatalcynkajustthewayyouareJestemBogiem
xperfectlylonely
2906 831f
Reposted frompaleflesh paleflesh
xperfectlylonely
2390 86ee
Reposted byhappykokeshi happykokeshi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl